top of page
Screen Shot 2013-11-19 at 14.27.52_1.png
Wat is een collectieve schuldenregeling?

 

Wie met financiële problemen kampt, wacht best niet tot de situatie volledig uit de hand loopt om een beroep te doen op een schuldbemiddelingsdienst. Hoe sneller deze dienst kan tussenkomen, hoe gemakkelijker het is om met de schuldeisers tot een ak­koord te komen. Reageer zodra u van een schuldeiser de eerste aanmaning ontvangt, niet wanneer de deurwaarder bij u aanbelt. Het is dus niet altijd nodig zich onmiddel­lijk tot een rechtbank te wenden in geval van financiële moeilijkheden.

Soms blijkt het niet mogelijk om tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers tot een akkoord te komen, ondanks de tussenkomst van een schuldbemiddelingsdienst. Bovendien, wanneer het beschikbare gedeelte (verschil tussen inkomsten en lasten van de schuldenaar) te klein is in vergelijking met de schuldenlast, moet de schul­denaar zijn leven lang blijven betalen, zonder enige hoop dat hij zijn schulden ooit volledig kan aflossen.

De wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen werd in het leven geroepen om een oplossing te bieden voor deze situaties van overmatige schul­denlast.

Deze wet werd grotendeels in het Gerechtelijk Wetboek opgenomen onder de artike­len 1675/2 tot 1675/19 .

Voorwaarden om toegelaten te worden

Artikel 1675/2, eerste en tweede lid.

Elke natuurlijke persoon met woonplaats in België, die geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel kan, indien hij niet in staat is om, op duur­zame wijze, zijn opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen en voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd, bij de arbeidsrechtbank een verzoek tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling indienen.

Indien de in het eerste lid bedoelde persoon vroeger koopman is geweest, kan hij dat verzoek slechts indienen ten minste zes maanden na het stopzetten

 

Hoe werkt de procedure?

De procedure is niet zo eenvoudig en wijkt af van wat juristen gewoon zijn.

De schuldbemiddelaar moet binnen het jaar een plan voorstellen aan de schuldeisers. Hiervoor moeten de schuldeisers aangifte doen van hun vordering, of hiertoe verplicht worden indien dit niet binnen de maand na kennisname van de collectieve schuldenregeling is gebeurd.

Eenmaal de schulden gekend zijn, kan gelet op de inkomsten en uitgaven , een plan voorgesteld worden, waarop de schuldeisers twee maanden de tijd hebben om te reageren. Op basis van deze reacties moet de schuldbemiddelaar oordelen of het plan door de rechter kan gehomologeerd worden, of een nieuw plan moet opgesteld worden.

Nadat het plan gehomologeerd werd, kan dit uitgevoerd worden tot de bepalingen hierin opgenomen uitgevoerd werden.

Wat kost het?

Artikel 1675/19.

Het ereloon van de schuldbemiddelaar wordt vastgesteld  in overeenstemming met het het koninklijk besluit van 18 december 1998.

Het ereloon van de bemiddelaar, alsmede de door hem gedragen of te dragen kosten, vallen in principe ten laste van de schuldenaar. De schuldbemiddelaar overhandigt aan de arbeidsrechtbank een ereloonnota ter goedkeuring. Indien de financiële mid­delen van de schuldenaar niet volstaan om de schuldbemiddelaar te betalen, wordt het verschil betaald door het FOD ECONOMIE. De bemiddelaar laat de FOD weten welk deel van zijn prestaties niet werd betaald. Het FOD zal dan de honoraria en kosten van de schuldbemiddelaar vergoeden die niet konden worden betaald door de schuldenaar. Hierdoor kunnen ook de minst be­deelde schuldenaars (de personen waarvan de schuldenlast dermate aanzienlijk is dat zij zelfs niet de kosten van de schuldbemiddelaar kunnen dragen) ook een beroep doen op de procedure van collectieve schuldenregeling.

Wat zijn de voordelen?

Wanneer men toegelaten wordt tot de procedure, stoppen de intresten op de schulden. Bovendien mogen de schuldeisers in principe niet meer verder uitvoeren of beslag leggen( loonbeslag), maar moeten zij zich in verbinding stellen met de schuldbemiddelaar. Bovendien is  in veel gevallen de schuldenberg dermate groot, dat deze niet kan terugbetaald worden en dat op het einde van de procedure slechts een deel terugbetaald wordt: het resterende deel wordt dan kwijtgescholden.

Wat zijn de nadelen?

Om dit te laten slagen moet de schuldbemiddelaar over uw inkomsten beschikken en moeten deze integraal op de rubriekrekening  gestort worden. Er zal hierdoor in ieder geval enige vertraging zijn in de doorstorting van de (vervangings)inkomsten.

Bovendien moet men ook rekening houden met de “waakhond”functie van de schuldbemiddelaar die erop moet toezien dat er geen nieuwe schulden worden gemaakt tijdens de procedure.

Hoe een aanvraag doen?

 De procedure wordt ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift. Dit wil zeggen dat er geen andere partijen dan de verzoeker zelf in de debatten worden betrokken. Indien het verzoek door de rechter wordt goedgekeurd, zal de beschikking van toelaatbaar­heid door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis worden gebracht van (onder andere) de schuldeisers.

Artikel 1675/6, § 1.

Na de indiening van het verzoekschrift doet de rechter binnen acht dagen uitspraak over de toelaatbaarheid ervan. Op het niet naleven van deze termijn staat echter geen enkele sanctie, zodat deze ook zelden wordt gerespecteerd.

Volgend verzoekschrift kan hierbij gebruikt worden:

Versie “PDF” van verzoekschrift KLIK HIER

bottom of page